Sceintific farming key to autarky in edible oil output